Seventh International Huaxia Congress of Endocrinology
30 November – 2 December 2012
New Wing, Hong Kong Convention and
Exhibition Centre, Hong Kong

Organizing Committee

Organizing Committee

Chairman Peter CY TONG (Hong Kong)  
Honorary Secretary Cheung-Hei CHOI (Hong Kong)  
Honorary Treasurer Wing-Yee SO (Hong Kong)  
Members
Kin-Wah CHAN (Hong Kong) Ching-Chung CHANG (Taipei) Wing-Sun CHOW (Hong Kong)
Tijn-Shing JAP (Taipei) Emmy YF LAU (Hong Kong) Guangwei LI (Beijing)
June KY LI (Hong Kong) Jen-Der LlN (Taipei) Andrea OY LUK (Hong Kong)
Yiming MU (Beijing) Ying-Wai NG (Hong Kong) Kathryn CB TAN (Hong Kong)
Man-Wo TSANG (Hong Kong) Weiqing WANG (Shanghai) Chris KC WONG (Hong Kong)
Yu-Cho WOO (Hong Kong) Chi-Kin YEUNG (Hong Kong) Chun-Yip YEUNG (Hong Kong)
Vincent TF YEUNG (Hong Kong)    

Scientific Committee

Co-Chairmen Kathryn CB TAN (Hong Kong) Alice ST WONG (Hong Kong)
Honorary Secretary Yu-Cho WOO (Hong Kong)  
Members    
Kin-Wah CHAN (Hong Kong) Pik-To CHEUNG (Hong Kong) Tien-Shang HUANG (Taipei)
Alice PS KONG (Hong Kong) Calvin KF LEE (Hong Kong) Jenny YY LEUNG (Hong Kong)
Ronald CW MA (Hong Kong) Guang NING (Shanghai) Ying-Wai NG (Hong Kong)
Kam-Tsun TANG (Taipei) Weiping TENG (Shenyang) Peter CY TONG (Hong Kong)
Fen-Yu TSENG (Taipei) Annette WK TSO (Hong Kong) William SB YEUNG (Hong Kong)
Jiajun ZHAO (Jinan)    

Sub-committees

Finance /Exhibition Man-Wo TSANG (Hong Kong)
Press and Publicity Vincent TF YEUNG (Hong Kong)
Publication Ying-Wai NG (Hong Kong)
Social Yu-Cho WOO (Hong Kong)
Venue and Accommodation Andrea LUK (Hong Kong)

International Advisory Board

Co-Chairmen Jialun CHEN (Shanghai)Karen SL Lam (Hong Kong)
Members    
Juliana CN CHAN (Hong Kong) Lee-Ming CHUANG (Taipei) Ken KY HO(Australia)
Low-Tone HO (Taipei) Annie WC KUNG (Hong Kong) Eryuan LlAO (Changsha)
Changyu PAN (Beijing) Tong-Yuan TAI (Taipei) Christina WANG (USA)
Frederick CW WU (UK) Rosie TT YOUNG (Hong Kong)